วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู

วิทยาลัยชุมชน พัฒนาคน พัฒนาท้องถิ่น

สื่อออนไลน์สำหรับอาจารย์

สื่อออนไลน์สำหรับอาจารย์


Google Classroom สำหรับอาจารย์

เทคนิคการใช้โปรแกรมสนับสนุนการสอน

สร้างคลังสื่อการสอนออนไลน์
แก้ปัญหาตัวหนังสื่อกลับด้าน
รับเข้าห้อง Google Meet แบบอัตโนมัติ