วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู

วิทยาลัยชุมชน พัฒนาคน พัฒนาท้องถิ่น

พิธีประสาทอนุปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ – ๒๕๖๕ วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู

       วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู จัดงานประสาทอนุปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ – ๒๕๖๕ โดยมีนายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี เป็นประธานในพิธีวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู เป็นสถานศึกษาที่จัดตั้งขึ้นตามนโยบายของรัฐบาล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมศักยภาพบุคคล ชุมชน ทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพให้สามารถตอบสนองความต้องการ ของคนในพื้นที่ในการสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่นซึ่งนำไปสู่การพัฒนาประเทศ

        วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู ดำเนินงานครอบคลุมทุกมิติ ทั้งด้านการจัดการศึกษาที่หลากหลายรูปแบบ ทั้งในระดับอนุปริญญา ประกาศนียบัตร สัมฤทธิบัตร และการฝึกอบรมตามความต้องการของคนในพื้นที่และเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ 1 มหาวิทยาลัย 1 ตำบล ที่ดำเนินการจัดทำฐานข้อมูล Thailand Community Big Data (TCD) นายอำพน องคมนตรี ประธานในพิธีฯ ได้กล่าวแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษา ที่ได้พยายามศึกษาเล่าเรียนจนสำเร็จการศึกษาตามที่มุ่งหวัง และได้ให้โอวาทว่า ความสำเร็จในวันนี้ นับเป็นอีกก้าวหนึ่งที่มีความสำคัญต่อชีวิต ความรู้ที่ทุกคนได้รับ จากการศึกษาเป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพหรือเป็นพื้นฐานในการหาความรู้เพิ่มเติมในอนาคต อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ต้องสร้างสมให้เป็นคุณสมบัติติดตัวตลอดไป ได้แก่ คุณธรรมความดี เพราะด้วยคุณธรรมความดีนี้เองที่จะทำให้ทุกคน สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในทางที่ สุจริตให้เกิดประโยชน์ในทางที่ดีที่เหมาะแก่ตนเอง ครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติเป็นที่สุด ความกตัญญูกตเวทิตาเป็นคุณธรรมที่สำคัญที่ทุกคนควรจะต้องมีในตนเอง การแสดงกตเวทิตาหรือการตอบแทนบุญคุณต่อท่านผู้มีพระคุณทั้งหลาย สามารถกระทำได้ด้วยการประพฤติตนเป็นคนดี รู้จักหน้าที่และมีความรับผิดชอบที่จะปฏิบัติหน้าที่ของตน โดยชอบ ระลึกอยู่เสมอว่าตนเองเป็นเจ้าของประเทศคนหนึ่ง มีหน้าที่ต้องร่วมกันสร้างความ เจริญ รักษาความสงบเรียบร้อยของประเทศชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ไทยและสาธารณสมบัติ ปัจจุบันประเทศของเราอยู่ท่ามกลาง สิ่งที่เรียกว่าสงครามข่าวสารด้านเศรษฐกิจและสังคม จึงหวังว่านักศึกษาที่พร้อมกัน ณ ที่นี้ จะได้ใช้วิจารณญาณในการรับฟังโดยไม่มีอคติและเลือกที่จะทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมเป็นสำคัญ