วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภูจัดการประชุมอนุกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 5/2567
วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู จัดโครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรอนุปริญญารัฐประศาสนศาสตร์
วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู พิจารณากลั่นกรองรายชื่อและศักยภาพผู้สอนประจำและผู้สอนพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 1/2567
วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร
วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดหนองบัวลำภูและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ 4/2567
วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู ร่วมแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษา วิทยาลัยชุมชนพิจิตร ในพิธีประสาทอนุปริญญาบัตรและประกาศนียบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู ร่วมแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษา วิทยาลัยชุมชนพิจิตร
วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู
วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู เข้าร่วมพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และวันข้าราชการพลเรือน
วิทยาลัยชุมหนองบัวลำภู จัดการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 3/2567
วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู จัดการประชุมกรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2567
วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู เข้าร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรภาคเอกชนจังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ 3/2567
วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู ร่วมพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี จังหวัดหนองบัวลำภู
วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู เข้าร่วมงานพิธีมอบแบบลายผ้าพระราชทาน “ผ้าลายสิริวชิราภรณ์”
วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู จัดการประชุมอนุกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 3/2567
วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู พัฒนาหลักสูตรอนุปริญญา รายวิชาสาธารณสุขชุมชน มุ่งเน้นตอบโจทย์ยุคใหม่
วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู เข้าร่วมพิธีเปิด “งานแสดงและจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัย/สินค้าอินทรีย์/สินค้าและ ผลิตผลการเกษตรที่มีศักยภาพ (ตลาดสีเขียว)”
วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาใหม่ในการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567
วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู และศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอนากลาง ลงนามความร่วมมือส่งเสริมการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ �️�
วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู ร่วมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น บูรณาการวิทยาศาสตร์สู่ชุมชน
 
พิธีประสาทอนุปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ - ๒๕๖๕ วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู ⋆ วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู

วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู

วิทยาลัยชุมชน พัฒนาคน พัฒนาท้องถิ่น

พิธีประสาทอนุปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ – ๒๕๖๕ วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู

       วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู จัดงานประสาทอนุปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ – ๒๕๖๕ โดยมีนายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี เป็นประธานในพิธีวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู เป็นสถานศึกษาที่จัดตั้งขึ้นตามนโยบายของรัฐบาล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมศักยภาพบุคคล ชุมชน ทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพให้สามารถตอบสนองความต้องการ ของคนในพื้นที่ในการสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่นซึ่งนำไปสู่การพัฒนาประเทศ

        วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู ดำเนินงานครอบคลุมทุกมิติ ทั้งด้านการจัดการศึกษาที่หลากหลายรูปแบบ ทั้งในระดับอนุปริญญา ประกาศนียบัตร สัมฤทธิบัตร และการฝึกอบรมตามความต้องการของคนในพื้นที่และเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ 1 มหาวิทยาลัย 1 ตำบล ที่ดำเนินการจัดทำฐานข้อมูล Thailand Community Big Data (TCD) นายอำพน องคมนตรี ประธานในพิธีฯ ได้กล่าวแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษา ที่ได้พยายามศึกษาเล่าเรียนจนสำเร็จการศึกษาตามที่มุ่งหวัง และได้ให้โอวาทว่า ความสำเร็จในวันนี้ นับเป็นอีกก้าวหนึ่งที่มีความสำคัญต่อชีวิต ความรู้ที่ทุกคนได้รับ จากการศึกษาเป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพหรือเป็นพื้นฐานในการหาความรู้เพิ่มเติมในอนาคต อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ต้องสร้างสมให้เป็นคุณสมบัติติดตัวตลอดไป ได้แก่ คุณธรรมความดี เพราะด้วยคุณธรรมความดีนี้เองที่จะทำให้ทุกคน สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในทางที่ สุจริตให้เกิดประโยชน์ในทางที่ดีที่เหมาะแก่ตนเอง ครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติเป็นที่สุด ความกตัญญูกตเวทิตาเป็นคุณธรรมที่สำคัญที่ทุกคนควรจะต้องมีในตนเอง การแสดงกตเวทิตาหรือการตอบแทนบุญคุณต่อท่านผู้มีพระคุณทั้งหลาย สามารถกระทำได้ด้วยการประพฤติตนเป็นคนดี รู้จักหน้าที่และมีความรับผิดชอบที่จะปฏิบัติหน้าที่ของตน โดยชอบ ระลึกอยู่เสมอว่าตนเองเป็นเจ้าของประเทศคนหนึ่ง มีหน้าที่ต้องร่วมกันสร้างความ เจริญ รักษาความสงบเรียบร้อยของประเทศชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ไทยและสาธารณสมบัติ ปัจจุบันประเทศของเราอยู่ท่ามกลาง สิ่งที่เรียกว่าสงครามข่าวสารด้านเศรษฐกิจและสังคม จึงหวังว่านักศึกษาที่พร้อมกัน ณ ที่นี้ จะได้ใช้วิจารณญาณในการรับฟังโดยไม่มีอคติและเลือกที่จะทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมเป็นสำคัญ