ประวัติวิทยาลัย

ประวัติความเป็นมาของวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู

วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู  จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2545 ที่ให้มีการจัดตั้งวิทยาลัยชุมชนขึ้นใน 10 จังหวัด โดยเฉพาะในจังหวัดที่ขาดแคลนสถาบันอุดมศึกษา ดำเนินงานตามกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาต่ำกว่าปริญญารูปแบบวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2546 มีสภาวิทยาลัยชุมชน ซึ่งเป็นตัวแทนประชาชนจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นผู้กำหนดนโยบายของวิทยาลัย มีผู้อำนวยการ ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง เป็นผู้ปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามพันธกิจและนโยบายของวิทยาลัย

ในปี พ.ศ. 2545 ตั้งอยู่ที่วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภูและทำหน้าที่เป็นวิทยาลัยชุมชนแม่ข่าย โดยมีนายอำพล  ดีรัศมี  เป็นผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู คนแรก และนายไพบูลย์  พันธนิติ เป็นคนต่อมา โดยมีนายปรีชา รัตนสังข์ เป็นประธานสภาวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภูคนแรก

ในปี พ.ศ. 2547 ได้ย้ายสำนักงานวิทยาลัยชุมชน จากวิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู มาตั้งอยู่ที่ศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำภู อาคารอนาลโย ชั้น 2 ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2547 มีว่าที่ร้อยตรีวีระ บุราณรักษ์ เป็นผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน ซึ่งเป็นผู้ริเริ่มแนวคิดการจัดหาสถานที่ก่อสร้างวิทยาลัยชุมชน ในขณะนั้นวิทยาลัยชุมชน มีปัญหาด้านภาพลักษณ์และการขยายการบริหารการจัดการเรียนการสอน ซึ่งมีนักศึกษาอนุปริญญาและผู้เรียนจำนวนมาก มี ดร. กิตติ ยศภา เป็นประธานสภาวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู คนที่สอง และนายแพทย์ศราวุธ สันตินันตรักษ์ เป็นประธานสภาวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู คนที่สาม

ในปี พ.ศ. 2549 นายอดิศักดิ์  ศรีภูมั่น อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู ได้ดำเนินการ ประสานงาน เพื่อขอใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์แปลง โคกศาลาหนองหมาจอก พื้นที่200 ไร่  หมู่ 1 บ้านพร้าว  ตำบลบ้านพร้าว  อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

ใน ปี พ.ศ.2550 นายพิศาล เชยคำแหง ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู และนายวีระชัย  กวีธีระวัฒน์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู ได้ดำเนินการการจัดหาสถานที่ก่อสร้างโดยจัดประชุมประชาพิจารณ์ขอใช้ที่ดินร่วมกับชาวบ้านพร้าว ซึ่งประชาชนไม่มีข้อขัดแย้งใดๆ  และผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ได้ประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาตใช้ที่ดินสาธารณะประโยชน์ เพื่อเสนอกระทรวงมหาดไทยอนุมัติ ต่อไป

ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2550 ได้รับอนุมัติจากกระทรวงมหาดไทย โดยนายอารีย์ วงศ์อารยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงนามอนุมัติ การใช้และถอนสภาพที่ดินให้กับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ในการพัฒนาสถานที่ วิทยาลัยได้จัดทำแผนภูมิประเทศการใช้สถานที่ (Landscape plan) และวางผังแม่บทการพัฒนาวิทยาลัย (Master plan)

วิทยาลัยได้รับการจัดสรรงบประมาณ เบื้องต้นในการก่อสร้าง อาคารศูนย์วิทยบริการ  บ้านพักอาคารชุด  ระบบไฟฟ้า และประปาหมู่บ้าน จากสำนักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน ได้รับงบประมาณ  สนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู โดยนายแพทย์ศราวุธ สันตินันตรักษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู จำนวน 5,000,000 (ห้าล้านบาทถ้วน) ในการก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบและก่อสร้างศูนย์พัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพ และวิทยาลัยได้มีการวางผังแม่บทการพัฒนาในด้านสถานที่ของวิทยาลัย เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนในจังหวัดหนองบัวลำภู

ใน ปี พ.ศ.2552  วิทยาลัยชุมชนชนหนองบัวลำภู โดยการนำของนายพิศาล เชยคำแหง ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู และนายไพบูลย์  พันธนิติ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู

ได้ดำเนินการก่อสร้างและพัฒนาอาคารสถานที่ภายในวิทยาลัยให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของประชาชนในจังหวัดหนองบัวลำภู ดังนี้

1)  ศูนย์เกษตรอินทรีย์ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

2)  ศูนย์ฝึกอบรมและสาธิตการผลิตข้าวฮางงอก

3)  โรงอาหารสำหรับนักศึกษาและบุคลากร

4)  ห้องน้ำสำหรับคนพิการ

5) ขุดสระกักเก็บน้ำ ขนาด 34,000 ลบม.

6)  สนามไดร์ฟกอล์ฟวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู

            ใน พ.ศ.  2557 นายพงษ์ศักดิ์  ศรีวรกุล ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นูผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู  และได้ดำเนินการพัฒนาการจัดการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญาและหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต โดยการเปิดสอนหลักสูตรอนุปริญญาทั้งหมด จำนวน 4 สาขาวิชา ประกอบด้วยสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และเปิดสอนหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างงานสร้างอาชีพ ให้กับประชาชนในจังหวัดหนองบัวลำภู 

           ในวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2561 จ นายสายศิลป์  สายืน  ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู  โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์นพพร  โฆสิระโยธิน ดำรงตำแหน่งประธานสภา ได้ดำเนินการพัฒนาการจัดการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และหลักสูตรประกาศนียบัตร เทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรฝึกอบรมด้านอาชีพ รายวิชาการค้าขายออนไลน์ และจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา โดยนำเอาศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติอย่างยั่งยืน  ในการพัฒนาสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 รวมทั้งการพัฒนาชุมชน เพื่อน้อมนำพระราชดำรัสขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชที่ให้ มาเป็นแนวทางในการดำเนินงาน

          ปี พ.ศ. 2563 นายมงกุฎ  จำนงค์นิต ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานสภาวิทยาลัย และได้จัดตั้ง คณะกรรมการที่ช่วยขับเคลื่อนวิทยาลัยเพิ่มอีก ๒ คณะ ได้แก่ คณะอนุกรรมการวิชาการ โดยมีผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภูเป็นประธาน คณะกรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาลัยฯ โดยมี        นายพิศาล  เชยคำแหง  เป็นประธาน

          ปี พ.ศ. 2565 จนถึงปัจจุบัน  สถาบันวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู ได้แต่งให้ นางนิตติญาพร  บุญศรี  ตำรงตำแหน่ง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู และมี นางปราณี  สถิตบรรจง ดำรงตำแหน่ง  รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู