วิสัยทัศน์

วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู สถานศึกษาที่ทำงานบูรณาการทุกภาคส่วน โดยใช้ “นวัตกรรม” นำความเข้มแข็งสู่ชุมชน