สงกรานต์ 2567
วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู
ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู
วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู เข้าร่วมพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และวันข้าราชการพลเรือน
วิทยาลัยชุมหนองบัวลำภู จัดการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 3/2567
วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู จัดการประชุมกรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2567
วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู เข้าร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรภาคเอกชนจังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ 3/2567
วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู ร่วมพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี จังหวัดหนองบัวลำภู
วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู เข้าร่วมงานพิธีมอบแบบลายผ้าพระราชทาน “ผ้าลายสิริวชิราภรณ์”
วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู จัดการประชุมอนุกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 3/2567
วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู พัฒนาหลักสูตรอนุปริญญา รายวิชาสาธารณสุขชุมชน มุ่งเน้นตอบโจทย์ยุคใหม่
วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู เข้าร่วมพิธีเปิด “งานแสดงและจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัย/สินค้าอินทรีย์/สินค้าและ ผลิตผลการเกษตรที่มีศักยภาพ (ตลาดสีเขียว)”
วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาใหม่ในการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567
วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู และศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอนากลาง ลงนามความร่วมมือส่งเสริมการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ �️�
วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู ร่วมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น บูรณาการวิทยาศาสตร์สู่ชุมชน
วิทยาลัยชุมหนองบัวลำภู จัดการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู ครั้งที่ 1/2567 ​ ​ ​ ​
วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดงานสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2567
คณะวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู ศึกษาดูงานหลักสูตรอนุปริญญา ณ วิทยาลัยชุมชนยโสธร
วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู เข้าร่วมพิธีวันครู ประจำปี 2567 ครั้งที่ 68 ณ หอประชุม 50 ปี ศรีบัวพิทย์ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร
 
⋆ วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู

วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู

วิทยาลัยชุมชน พัฒนาคน พัฒนาท้องถิ่น


หนังสือเวียน

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ อว ๑๒๐๐.๕/ว๕๓๔๗ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๗ ขอส่งเรื่องของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคล และองค์กรดีเด่นด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม (Princess Health Award)

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ อว ๐๒๐๐.๕/ว๕๓๐๘ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๗ ขอส่งเรื่องของบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) มาเพื่อเชิญชวนเข้าร่วมโครงการ ภารกิจคิดเผื่อเพื่อคนไทยก้าวกระโดดด้วยนวัตกรรม

หนังสือสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพหลังงาน ด่วนที่สุด ที่ สกพ ๕๕๐๒/ว๒๙๕๘ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๗ เรื่อง ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้แทนของอธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐเป็นกรรมการสรรหากรรมการกำกับกิจการพลังงาน

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ อว ๐๒๐๐.๕/ว๕๓๐๕ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๗ ขอส่งเรื่องขององค์การสุรา กรมสรรพสามิตเรื่อง ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และบริการรับตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณซ์เอทานอลขององค์การสุราฯ

หนังสือกรมการขนส่งทางบก ที่ คค ๐๔๐๕.๓/๑๘๖ ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๗ แจ้งว่าจะดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ ประเก็บเงินค่าบริการสถานีขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมที่ อว ๑๒๐๒.๒/ว๕๐๑๖ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๗ ได้รับแจ้งจากกระทรวงสาธารณสุขว่าองค์การอนามัยโลกร่วมกับ Medicines Patent Pool จะจัดการประชุมออนไลน์ mRNA 4th Scientific Colloquium on Establishing R&D Consortia in South-East Asia to Advance mRNA Vaccine Development up to Proof of Concept

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ อว ๐๒๐๒.๖/ว๔๙๙๒ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๗ แจ้งว่ามูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (Thailand – United States Education Foundation) ประกาศรับสมัครทุนภายใต้โครงการ ๒๐๒๕-๒o๒๖ Fulbright Foreign Language Teaching Assistant Program (FLTA)

หนังสือสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ที่ อว ๘๙.๕๖๐/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๗ เรื่อง ขอส่งหนังสือรายงานประจำปี ๒๕๖๖ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมที่ อว ๐๒๒๕/ว๔๖๐๙ ลงวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ขอเผยแพร่หนังสือรายงานการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖