วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู
วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู อนุรักษ์ขนมไทย จัดอบรม “ขนมชั้นใบเตย & ขนมหม้อแกงถั่ว, เผือก” ณ ชุมชนบ้านกุดดู่
วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู นำทัพอนาคต! เปิดโอกาสศึกษาต่อระดับอนุปริญญาให้ทหารกล้า ณ ค่ายมหาศักดิพลเสพ
วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู แนะแนวการศึกษาต่อระดับอนุปริญญา เดินหน้าพัฒนาอนาคตทหารกล้า ณ ค่ายศรีสองรัก
วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู เข้าประชาสัมพันธ์การศึกษา ณ กองพันทหารราบที่ ๑ กรมทหารราบที่ ๑๓ ตำบลโนนสูง จังหวัดอุดรธานี
วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู เข้าประชาสัมพันธ์การศึกษา ณ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 13 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 3 ตำบลโนนสูง จังหวัดอุดรธานี
วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู ขออนุญาตเข้าพบรองผู้บัญชาการกองกำลังสุรศักดิ์มนตรี ค่ายพระยาสุนทรธรรมธาดา เพื่อขออนุญาตเข้าพื้นที่ในการแนะแนวประชาสัมพันธ์การศึกษา
วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู จัดกิจกรรม“โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567”
วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภูจัดการประชุมอนุกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 5/2567
วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู จัดโครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรอนุปริญญารัฐประศาสนศาสตร์
วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู พิจารณากลั่นกรองรายชื่อและศักยภาพผู้สอนประจำและผู้สอนพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 1/2567
วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร
วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดหนองบัวลำภูและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ 4/2567
วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู ร่วมแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษา วิทยาลัยชุมชนพิจิตร ในพิธีประสาทอนุปริญญาบัตรและประกาศนียบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู ร่วมแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษา วิทยาลัยชุมชนพิจิตร
วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู เข้าร่วมพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และวันข้าราชการพลเรือน
วิทยาลัยชุมหนองบัวลำภู จัดการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 3/2567
วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู จัดการประชุมกรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2567
วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู เข้าร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรภาคเอกชนจังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ 3/2567
วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู ร่วมพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี จังหวัดหนองบัวลำภู
วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู เข้าร่วมงานพิธีมอบแบบลายผ้าพระราชทาน “ผ้าลายสิริวชิราภรณ์”
 
⋆ วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู

วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู

วิทยาลัยชุมชน พัฒนาคน พัฒนาท้องถิ่น


หนังสือเวียน

สถาบันวิทยาลัยชุมชนขอส่งสําเนาหนังสือ 4 เรื่อง เลขที่ อว0610(2)/2114 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2567 

สถาบันวิทยาลัยชุมชนขอส่งสําเนาหนังสือ ๗ เรื่อง เลขที่ อว0610(2)/1974 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2567

มาตรฐานสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ว่าด้วยแนวปฏิบัติกระบวนการทางดิจิทัลภาครัฐ ส่วนที่ 5 เรื่อง หลักเกณฑ์และการประเมินระดับวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับบริการภาครัฐ ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2567

สถาบันวิทยาลัยชุมชน ขอส่งสำเนาหนังสือประชาสัมพันธ์ 7 เรื่อง ที่ อว 0610(2)/2039 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2567

โครงการบรรพชาอุปสมบท เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่ืองในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ในส่วนภูมิภาค(จังหวัดหนองบัวลำภู) ที่ นภ 0018.1/ว 7891

สถาบันวิทยาลัยชุมชนขอส่งสําเนาหนังสือ ๗ เรื่อง เลขที่ อว0610(2)/1257 ลงวันที่ 29.04.2567

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ อว ๑๒๐๐.๕/ว๕๓๔๗ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๗ ขอส่งเรื่องของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคล และองค์กรดีเด่นด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม (Princess Health Award)

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ อว ๐๒๐๐.๕/ว๕๓๐๘ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๗ ขอส่งเรื่องของบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) มาเพื่อเชิญชวนเข้าร่วมโครงการ ภารกิจคิดเผื่อเพื่อคนไทยก้าวกระโดดด้วยนวัตกรรม

หนังสือสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพหลังงาน ด่วนที่สุด ที่ สกพ ๕๕๐๒/ว๒๙๕๘ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๗ เรื่อง ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้แทนของอธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐเป็นกรรมการสรรหากรรมการกำกับกิจการพลังงาน

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ อว ๐๒๐๐.๕/ว๕๓๐๕ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๗ ขอส่งเรื่องขององค์การสุรา กรมสรรพสามิตเรื่อง ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และบริการรับตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณซ์เอทานอลขององค์การสุราฯ

หนังสือกรมการขนส่งทางบก ที่ คค ๐๔๐๕.๓/๑๘๖ ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๗ แจ้งว่าจะดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ ประเก็บเงินค่าบริการสถานีขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมที่ อว ๑๒๐๒.๒/ว๕๐๑๖ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๗ ได้รับแจ้งจากกระทรวงสาธารณสุขว่าองค์การอนามัยโลกร่วมกับ Medicines Patent Pool จะจัดการประชุมออนไลน์ mRNA 4th Scientific Colloquium on Establishing R&D Consortia in South-East Asia to Advance mRNA Vaccine Development up to Proof of Concept

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ อว ๐๒๐๒.๖/ว๔๙๙๒ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๗ แจ้งว่ามูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (Thailand – United States Education Foundation) ประกาศรับสมัครทุนภายใต้โครงการ ๒๐๒๕-๒o๒๖ Fulbright Foreign Language Teaching Assistant Program (FLTA)

หนังสือสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ที่ อว ๘๙.๕๖๐/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๗ เรื่อง ขอส่งหนังสือรายงานประจำปี ๒๕๖๖ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมที่ อว ๐๒๒๕/ว๔๖๐๙ ลงวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ขอเผยแพร่หนังสือรายงานการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า