พันธกิจ

วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู มุ่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่น และชุมชนการพัฒนาที่ยั่งยืน เสริมสร้างศักยภาพบุคคลตอบสนองต่อความต้องการ และการประกอบอาชีพของท้องถิ่นและชุมชน ซึ่งนำไปสู่การพัฒนาประเทศ โดยมีพัธกิจ ดังนี้

1. การจัดการศึกษา

2. การวิจัยและนวัตกรรม

3. การบริการทางวิชาการ

4. การทะนุบำรุงศิลปะ และวัฒนธรรม