พันธกิจ

วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู มุ่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

เพื่อสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่น และชุมชนการพัฒนาที่ยั่งยืน

เสริมสร้างศักยภาพบุคคลตอบสนองต่อความต้องการ

และการประกอบอาชีพของท้องถิ่นและชุมชน

ซึ่งนำไปสู่การพัฒนาประเทศ โดยมีพันธกิจ ดังนี้
1. การจัดการศึกษา
2. การวิจัยและนวัตกรรม
3. การบริการทางวิชาการ
4. การทะนุบำรุงศิลปะ และวัฒนธรรม