วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู

วิทยาลัยชุมชน พัฒนาคน พัฒนาท้องถิ่น

สาขารัฐประศาสนศาสตร์


แนะนำหลักสูตรอนุปริญญา สาขารัฐประศาสนศาสตร์

แนะนำอาจารย์ประจำหลักสูตร

รายละเอียดหลักสูตร