วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู

วิทยาลัยชุมชน พัฒนาคน พัฒนาท้องถิ่น

แบบฟอร์มวิชาการ

งานทะเบียนและวัดผล

  • ใบสมัครนักศึกษา
  • คำร้องแก้ I
  • คำร้องลงเรียนใหม่
  • คำร้องขอพักการเรียน