สำนักวิชาการ

โครงสร้างบุคลากร สำนักวิชาการ


นางนิตติญาพร บุญศรี
รองผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ สำนักวิชาการ
นางเวฬุกานต์ ขานวงค์
ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ
นางกันตาภัทร บุญเลิศ
ตำแหน่งครูวิทยฐานะครูชำนาญการ
นางศศิประภา มุขอาษา
ตำแหน่ง ครู
นางสาวจินตนา พระนคร
ตำแหน่งนักวิชาการวัดและประเมินผล
นางสาวกลมวรรณ สุพิมพ์
ตำแหน่งนักวิชาการวัดและประเมินผล
นางสาวณมน ธนะภาษี
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานทะเบียน
นางสาวชลจิรา สัมพุทธานนท์
ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา
นายอังกูร ภาพันธ์
ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์