สำนักวิชาการ

โครงสร้างบุคลากร สำนักวิชาการ


นางปราณี สถิตบรรจง
รองผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ
นางเวฬุกานต์ ขานวงค์
ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ
นางกันตาภัทร บุญเลิศ
ตำแหน่งครูวิทยฐานะครูชำนาญการ
นางศศิประภา มุขอาษา
ตำแหน่ง ครู
นางสาวจินตนา พระนคร
ตำแหน่งนักวิชาการวัดและประเมินผล
นางสาวกลมวรรณ สุพิมพ์
ตำแหน่งนักวิชาการวัดและประเมินผล
นางสาวณมน ธนะภาษี
ตำแหน่งนักวิชาการวัดและประเมินผล
นางสาวชลจิรา สัมพุทธานนท์
ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา
นายอังกูร ภาพันธ์
ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์