วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู

วิทยาลัยชุมชน พัฒนาคน พัฒนาท้องถิ่น

สาขาการจัดการโลจิสติกส์

แนะนำอาจารย์ประจำหลักสูตร

รายละเอียดหลักสูตร

แผนการเรียนรู้ตลอดหลักสูตร