วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู

วิทยาลัยชุมชน พัฒนาคน พัฒนาท้องถิ่น

ค่านิยมองค์กร ( Core values)

 มุ่งสู่ความสำเร็จร่วมกัน = ( Key of SUCCESS) 

จิตบริการ = Service mind (S)

ทำงานเป็นหนึ่งเดียว = Unity (U)

เชี่ยวชำนาญการสร้างสรรค์งาน = Creating (C) 

ประสานความร่วมมือ = Collaboration ( C )

ยึดถือจริยธรรม (Ethics) = ( E )

ผู้นำทางสปิริต (Spirit) = ( S )

จิตที่มุ่งมั่น ( Strive) = ( S )

เป็นค่านิยมที่บุคลากรทุกคนให้ความสำคัญและมีความเชื่อมั่นร่วมกันจะสามารถพัฒนาความก้าวหน้าให้วิทยาลัย บรรลุวิสัยทัศน์ และเป้าหมายตามที่กำหนด และเป็นพฤติกรรมที่บุคลากรต้องยึดถือปฏิบัติร่วมกันจนเกิดเป็น วัฒนธรรมองค์กร (Culture) มุ่งสู่ วิทยาลัยแห่งความสุข (The College of Happiness)