วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู

วิทยาลัยชุมชน พัฒนาคน พัฒนาท้องถิ่น

ค่านิยมองค์กร ( Core values)

เป็นค่านิยมที่บุคลากรทุกคนให้ความสำคัญและมีความเชื่อมั่นร่วมกันจะสามารถพัฒนาความก้าวหน้าให้วิทยาลัย บรรลุวิสัยทัศน์ และเป้าหมายตามที่กำหนด และเป็นพฤติกรรมที่บุคลากรต้องยึดถือปฏิบัติร่วมกันจนเกิดเป็น วัฒนธรรมองค์กร (Culture) มุ่งสู่ วิทยาลัยแห่งความสุข (The College of Happiness)