วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู

วิทยาลัยชุมชน พัฒนาคน พัฒนาท้องถิ่น

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน

การแบ่งส่วนราชการ และพันธกิจ

ตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์

องค์คณะบุคคล (สภาสถาบัน)

องค์คณะบุคคล (สภาวิทยาลัยชุมชน)

องค์คณะบุคคล (สภาวิชาการและอนุกรรมการวิชาการ วิทยาลัยชุมชน)

บุคคล (ผู้บริหาร)

บุคคล (บุคลากร)

วิชาการ

การบริหาร เงินรายได้

ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่ง และการแต่งกายของนักศึกษา