วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู

วิทยาลัยชุมชน พัฒนาคน พัฒนาท้องถิ่น

KM การจัดการความรู้องค์กร

องค์ความรู้ที่ 1 การเลี้ยงไส้เดือนเพื่อการจัดการขยะในบ้าน โดยอาจารย์อังกูร ภาพันธ์

องค์ความรู้ที่ 2 Google Classroom สำหรับอาจารย์ โดย อาจารย์อังกูร ภาพันธ์

องค์ความรู้ที่ 3 เทคนิคการนำตารางจาก Google Form มาแปลผลทางสถิติ แบบง่าย โดย อาจารย์อังกูร ภาพันธ์